هزینه بازتوانی قلب

امروزه بیماری های قلبی و عروقی از مهم ترین عوامل در مرگ و میر انسان ها می باشد و در عین حال هزینه های سنگینی را به افراد وارد می کند. که با سبک زندگی سالم تر و اجرای مسائلی مانند بازتوانی قلبی در بیماران قلب و عروق، می توان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی را کاهش داد. بازتوانی قلبی به معنای انجام مجموعه اقداماتی است که شرایط جسمی، روحی و اجتماعی بیمار را برای مقابله با بیماری های قلبی بهبود بخشد و تا حد امکان محدودیت های بیماران را کاهش دهد و بیمار سبک زندگی بهتری را در پیش گیرد. باز توانی قلب را می توان یک روش پیشگیری دانست و هزینه های بازتوانی قلب بسیار کمتر از هزینه های درمان بیماری های قلبی پیشرفته است.

عوامل موثر در هزینه بازتوانی قلب

هزینه بازتوانی قلبی در بیماران قلبی به یکسری عوامل وابسته است که میتوان از جمله آن ها به موارد زیر اشاره کرد:
ارزیابی و طبقه بندی نوع بیماری قلبی و اعمال مورد نیاز در طول دوره، تعداد جلسات مورد نیاز بازتوانی برای هر شخص، نوع دارو و دوز دارویی تجویز شده برای بیمار، نوع پوشش بیمه ای هر بیمار، نوع تمرینات ورزشی که در طول دوره انجام می شود و بر اساس اکو، تست ورزش، مانیتورینگ مداوم و... تعیین و کنترل می شود،آموزش های صورت گرفته در زمینه تغذیه، کاهش وزن، ترک سیگار و به طور کلی سبک زندگی سالم تر در طول دوره

هزینه بازتوانی قلب در کلینیک قلب زاینده رود

خدمات بازتوانی به طور کامل، با برنامه های اختصاصی و توسط پزشکان و کارشناسان متخصص در کلینیک قلب زاینده رود با تعرفه های مناسب انجام خواهد شد. این هزینه ها با توجه به نوع بازتوانی و همچنین بررسی پارامتر های ذکر شده و معاینه بیمار توسط پزشک متخصص تعیین و اجرا خواهد شد.