هزینه نوار قلب

نوار قلب یا الکترو کاردیوگرام یک منحنی است که نشان دهنده امواج الکتریکی محرک قلب است و بر روی کاغذ مخصوص توسط دستگاه الکترو کاردیوگراف چاپ می شود. هزینه های مربوط به نوار قلب دارای تعرفه ثابت می باشند ولی عواملی نیز وجود دارد که در هزینه نهایی تاثیر گذار باشد. به طور مثال برای تشخیص بهتر و به تجویز پزشک، ممکن است نوار قلب در چند مرحله و در بازه های زمانی متفاوت گرفته شود که طبیعتا هزینه نوار قلب را بالا خواهد برد.

هزینه نوار قلب

هزینه نوار قلب مانند سایر خدمات درمانی به پارامتر های مخصوص به خود وابسته است وبر اساس آنها قیمت نهایی تعیین می شود. هرچند نوار قلب از جمله خدمات با تعرفه ثابت است ولی مواردی هستند که در قیمت نهایی تلورانس ایجاد کنند. مواردی همچون مواد مصرفی استفاده شده(مثل ژل و کاغذ مخصوص)، نوع تجهیزات مورد استفاده، تکنسین مربوطه، کلینیک انجام دهنده خدمات، بیمه ای که بیمار را تحت پوشش قرار می دهد و موارد دیگر...

تعرفه درمانی نوار قلب در کلینیک قلب زاینده رود

کلینیک قلب زاینده رود ارائه دهنده خدمات نوار قلب با تعرفه های مناسب به شرح زیر می باشد

نام خدمت        نوار قلب
گیرنده خدمت   بازنشسته شرکت نفت  کارکنان شهرداری بانک های صادرات، کشاورزی، سپه و تجارت   بانک ملی بیمه تامین اجتماعی و خدمات   آزاد
هزینه(تومان)   رایگان  رایگان  رایگان  پرداخت درصد فرانشیز  270000  310000