موسسه سلامت قلب زاینده رود با همکاری انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میکند.