هزینه نوار قلب

نوار قلب یا الکترو کاردیوگرام یک منحنی است که نشان دهنده امواج الکتریکی محرک قلب است و بر روی کاغذ مخصوص توسط دستگاه الکترو کاردیوگراف چاپ می شود....